Psicopedagogic

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

.

Quin servei dona el gabinet psicopedagògic?

 

El Gabinet és l’equip de suport a l’equip docent en la seva tasca d’atendre la diversitat, és a dir, d’oferir la resposta més ajustada a les necessitats educatives de TOTS els alumnes.
Les funcions que duu a terme aquest equip són:
  1. Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat.
  2. Oferir orientació, suport i recursos en relació als processos d’ensenyament i aprenentatge.
  1. Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.
  2. Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.
  3. Coordinació de les actuacions dels serveis externs.
  4. Assessorament en els processos educatius.
Avaluació de la parla i grups de logopèdia.
Assessorament a les famílies.
Participació en l’elaboració de Plans Individualitzats.
Docència a alumnes amb necessitats educatives especifiques.
Administració de proves psicopedagògiques col·lectives per tal de millorar la detecció i ajustar la intervenció educativa.
Detecció i participació en la proposta educativa per als alumnes amb altes capacitats.
Participació en la planificació de la resposta educativa: estratègies metodològiques, materials.
Contribuir al desenvolupament integral del nen, fent el seguiment al llarg de tota l’etapa escolar en el nostre centre.