Intel·ligències múltiples

«La intel·ligència és la capacitat per resoldre problemes, per elaborar productes que són de gran valor per un determinat context comunitari o cultural» (Gardner)

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Les intel·ligències múltiples es basa en la idea de H. Gardner que cada persona té coneixement de 8 intel·ligències diferents: logico-matemàtica, lingüística, intrapersonal, interpersonal, cineticocorporal, musical, naturista i visual-espaial. Sovint però s’afegeix la intel·ligènciea existencial o transcendent que a l’escola tractem sempre des de la pastoral… 
L’aplicació de les intel·ligències múltiples a l’educació es tradueix en en què es dóna més importància a les capacitats individuals de la persona, ja que tots no tenim les mateixes habilitats en segons quines activitats. Amb aquest nou mètode d’aprenentatge, es propicia la creativitat i la col·laboració a partir del joc
Segons la Unesco, «cada nen té unes característiques pròpies, per això s’ha de dissenyar un sistema educatiu que tingui en compte les diferents habilitats i necessitats d’aquests».
Els nens neixen amb un desig imperiós d'aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida."
Comencem curs