GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Els objectius generals del gabinet psicopedagògic de la nostra escola són:

- Donar informació i assessorament a pares /mestres, sobre aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

- Promoure la cooperació entre professors i pares. Fomentar i coordinar la relació entre ambdós a partir de programes específics..

- Coordinar actuacions amb serveis externs.

- Detectar, diagnosticar i orientar els alumnes amb dificultats , conjuntament amb els tutors .

- Aplicar proves de maduresa a alumnes de diferents etapes per tal de prevenir dificultats d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

- Assessorar en l’elaboració de programes concrets adreçats a tot el grup classe.

- Elaborar material específic per treballar amb aquells alumnes que ho necessitin dintre o fora de l’aula.

- Col·laborar en el disseny , aplicació i avaluació dels programes individualitzats (PI).

- Impulsar un programa d’orientació que informi a alumnes i pares sobre les sortides acadèmiques que tenen , afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

Per més informació utilitzi el formulari de Contacte