Projecte Padrins TIC

PROJECTE APADRINAMENT TIC:

UNA EXPERIÈNCIA DE TREBALL INTERCICLES

Justificació

En el curs 2012-2013 es crea una comissió TIC-TAC on hi són presents tres representants de cada etapa educativa del nostre centre. En les reunions de la comissió es tracten diversos temes relacionats amb les noves tecnologies i l’ús que es dóna a cada etapa. Davant els següents fets:

 • Les activitats intercicles que s’ha fet han tingut èxit.
 • Els alumnes de primària estan motivats envers les activitats TIC.
 • Voler iniciar l’ús de les TIC-TAC de manera engrescadora als alumnes de EI5.

S’ha decidit crear un projecte intercicles (alumnes EI5 – alumnes EP6) al que anomenem Apadrinament TIC.

Així doncs, Apadrinament TIC neix de la motivació de crear vincles entre alumnes de diferents etapes, integrar l’aprenentatge cooperatiu dins la programació d'activitats del centre i fomentar el bon ús de les noves tecnologies.

Objectius del projecte

Objectius generals

 • Motivar als alumnes a utilitzar les noves tecnologies.
 • Afavorir la relació entre els alumnes de diferents nivells i etapes.·
 • Prendre consciència per part dels alumnes a aprendre a aprendre a partir de l’ajut dels altres.
 • Crear lligams emocionals i afectius entre les fillols/es i padrins/es.
 • Donar significat a les activitats TIC com a vincle de relació entre les persones.

Objectius específics pels alumnes d’EP6

 • Aprendre i perfeccionar algunes eines informàtiques (Jigsaw, Word, navegació per Internet, editar imatges ...)
 • Arribar a ser capaç de responsabilitzar-se de les tasques de padrins.

Objectius específics pels alumnes d’EI5

 • Iniciar-se en l’ús d’algunes eines informàtiques.

Metodologia

El projecte consisteix a fer que els alumnes de EP6 facin de guia (padrins) en la iniciació a les TIC dels alumnes de EI5, als quals anomenem fillols.

Per organitzar tot aquest procés, els tutors amb l’ajut dels coordinadors TIC-TAC haurien d’organitzar les parelles d’alumnes segons un color, d’aquesta manera fillol i padrí tindrien el mateix color. Les parelles les escullen els tutors prèviament tenint en compte la diversitat de l’alumnat.

Per dur a terme el projecte cal seguir aquests passos:

 • 1. Explicació del projecte a tot el claustre de EI-EP.
 • 2. Explicació del projecte als alumnes afectats.

a. Per presentar l’activitat s’explica el compromís de fillols i padrins envers l’activitat: cada alumne de EP6 cal que es comprometi a ajudar al seu fillol en el procés d’aprenentatge de les TIC-TAC i, el fillol a actuar amb responsabilitat seguint les pautes del seu padrí.

b. Cada alumne ha de tenir un carnet d’apadrinament TIC-TAC on consta els noms de tots dos i el seu color.

Les sessions del projecte es duen a terme a l’aula d’informàtica de EP, els dies que els alumnes de EP6 tenen classe d’informàtica.

Temporalització

La programació del projecte està dividit en 5 sessions d’una hora i estan organitzades per dur a terme durant el segon trimestre.

Continguts

Els continguts que es treballen en aquest projecte són:

· La orientació espaial

· La percepció visual i motriu

· La percepció i la discriminació auditiva

· La lectura i la comprensió de textos

· El control del ratolí

· El creador de trencaclosques “Jigsaw

· L’editor d’imatge i dibuix “Kidpix

· El processador de textos “Word

Competències

Les competències bàsiques que es treballen en aquest projecte són:

· Competència comunicativa lingüística i audiovisual

· Tractament de la informació i competència digital

· Competència d’aprendre a aprendre

· Competència d’autonomia i iniciativa personal

· Competència social i ciutadana

Avaluació

L’avaluació del projecte es farà a través de rúbriques. Es vol que sigui avaluat per totes les parts implicades i per tant hi haurà tres rúbriques. Una destinada als mestres implicats i les altres als alumnes de EI5 i de EP6. L’última sessió del projecte, cada alumne omplirà la seva rúbrica individualment. Els alumnes de EI5 ho faran amb l’ajuda del mestre d’informàtica.

Preinscripcions

Preinscripcions

Preinscripcions

Omplir i enviar a formulari de consulta on-line

Preinscripcions 17-18

Per concertar una visita:

  • trucant a 972330091 (Nela Rius)
  • enviant correu electrònic a:
  • omplir i enviar formulari de consulta on-line

Més informació

 

Projecte Educació Infantil

Projecte Educació Primària

Projecte Educació Secundària

 

 

Per visitar i conèixer el Col·legi Santa Maria de Blanes fem visites individuals o el dia de portes obertes per explicar-vos el nostre Projecte Educatiu.

Podeu:

1. Concertar una visita

 • trucant a: 972 33 00 91 (Nela Rius)
 • enviant un correu electrònic a:
 • omplir i enviar el formulari de consulta on-line

2. Veure Projecte Educatiu de l'Escola (Fes un click aquí sobre)

 

El Col·legi Santa Maria és una escola que ofereix les següents etapes educatives:

 • Educació Infantil (3-6 anys)
 • Educació Primària
 • Educació Secundària Obligatòria

 

En tot cas creiem que la millor manera d’informar-vos és explicar-vos-ho personalment.


DUBTES MÉS FREQÜENTS :

Què és la preinscripció i la matrícula?

El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sollicituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.


Qui ha de sol·licitar preinscripció?

Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3).

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sollicitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir , col·locats per odre de preferència.


Què cal saber per fer la preinscripció i la matrícula?

 • La normativa vigent, el calendari i els procediments que s’han de seguir.
 • Els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes.
 • L’àrea territorial de proximitat.
 • El projecte educatiu del centre.
 • Les activitats extraescolars i els serveis que ofereix de caràcter voluntari i no lucratiu, amb les corresponents quotes aprovades segons normativa.
 • En el cas dels centres privats, a més, s’informa del règim de finançament amb fons públic dels ensenyaments que tenen concertats.

Puc presentar la sollicitud de preinscripció en qualsevol centre?

Tots els centres educatius públics i concertats tenen l’obligació d’admetre totes les sollicituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció, i no poden rebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.


On puc obtenir més informació?

Departament d'ensenyament

Acollida

El servei d’acollida matinal

Què és el servei d’acollida matinal?

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Com funciona el servei?

L’entrada al servei d’acollida es fa per la porta de la biblioteca. L’espai destinat per utilitzar el servei és la biblioteca de l’escola, un lloc tranquil i agradable on els nens i les nenes poden realitzar les activitats proposades. Pels més petits les activitats poden ser jocs de taula, puzles,encaixos contes… Pels nens que són una mica més grans, els escacs, pintura de mandales, llegir, estudiar o fer qualsevol consulta al fons de la biblioteca.

Biblioteca

El Col·legi disposa de Biblioteca Escolar al servei dels alumnes. Comença a funcionar a l'inici del mes d’octubre i l'accés és totalment lliure per a tots els alumnes del Col·legi. Els alumnes que utilitzin aquest servei s'hauran de comportar degudament, en un ambient de respecte i silenci. L'horari és de 17 a 18 hores, de dilluns a divendres.

Psicopedagògic

psicopedagogia

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Objectius generals :

-Donar informació i assessorament a pares /mestres, sobre aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

-Promoure la cooperació entre professors i pares. Fomentar i coordinar la relació entre ambdós a partir de programes específics..

-Coordinar actuacions amb serveis externs.

-Detectar, diagnosticar i orientar els alumnes amb dificultats , conjuntament amb els tutors .

- Aplicar proves de maduresa a alumnes de diferents etapes per tal de prevenir dificultats d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

- Assessorar en l’elaboració de programes concrets adreçats a tot el grup classe.

-elaborar material específic per treballar amb aquells alumnes que ho necessitin dintre o fora de l’aula.

-Col·laborar en el disseny , aplicació i avaluació dels programes individualitzats (pi).

-Coordinar l’elaboració i avaluació del pla d’acció tutorial per al conjunt d’alumnes d’ESO

- impulsar un programa d’orientació que informi a alumnes i pares sobre les sortides acadèmiques que tenen , afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

- Participar en els claustres i reunions de professors.

En definitiva el que pretenem es contribuir a una formació integral de la persona.

Com contactar :

-demanar hora a través de l’agenda escolar.

- directament via telefònica.

- fent la demanda directament al mestre-tutor.