LUDILLETRES


Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes de 3 a 7 anys. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.
Ludilletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i l’aprenentatge cooperatiu. A més, a Ludilletres s’exerciten tres intel•ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura: la intel•ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.
L’objectiu de Ludilletres, d’una banda, l’adquisició de l’habilitat d’escriure i llegir i, d’altra, el foment de l’interès per la literatura. Ludilletres proposa contes motivadors i propers al món dels nens a través de la colla dels Ludi, un grup d’amics molt divertits que guien els alumnes i els submergeixen en històries fantàstiques.
Un dels pilars fonamentals de Ludilletres és el mètode d’estimulació primerenca; un mètode didàctic que afavoreix l’aprenentatge de forma significativa mitjançant els bits. Es tracta d’un mètode que millora l’atenció i la concentració i amb el qual es treballa i es desenvolupa la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca converteix l’aprenentatge de la lectoescriptura en un procés natural, no forçat, viu i apassionant.