PROGRAMA DESENVOLUPAMENT MOTOR

"Els nens neixen amb un desig imperiós d'aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida." "Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar-li la oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual." (Glenn Doman) El cervell del nen es quadruplica en pes entre el seu naixement i els sis anys. Això depèn, entre altres factors funcionals, de l'estimulació de la que ha estat objecte. Si aprofundim en el concepte, podem dir que l'estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l'estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa, augmentant el nombre de sinapsis i estimulant la mielinització dels axons. Com que els estímuls afavoreixen la creació, manteniment i qualitat de les connexions ens plantegem, doncs quins estímuls, de quin tipus i quan s’han de facilitar. Punts a destacar: Estimulació: Allò que el cervell necessita per desenvolupar-se. Estímuls: experiències sensorials. Estímul afectiu fonamental. Relació efectivitat-afectivitat Primerenca: no vol dir abans de temps sinó en el moment. En un entorn familiar habitual ja rebem aquesta estimulació. Els programes d’estimulació primerenca tenen com avantatge la sistematització. Lleis de l’estimulació: FREQÜÈNCIA, repetició de l’estímul amb assiduïtat. INTENSITAT, aplicar l’estímul amb energia, força, afecte. DURADA, persistir en el temps d’aplicació de l’estímul. Perquè treballar aquests aspectes a l’escola: Per donar a tots els alumnes l’oportunitat de desenvolupar el cervell. Són programes sistematitzats, pautats temporalitzats. Ens assegurem de la repetició necessària per mantenir les connexions. Les activitats que es realitzen per als nens són un joc, el joc és la seva manera de viure i d’aprendre. En ser necessari el lligam afectiu, assegurem que aquest està present. Cal tenir present que no pretenem crear genis, volem donar oportunitats i aquests programes ens donen la manera de fer-ho en tots els aspectes i d’una manera sistemàtica. No està demostrat que els nens que ho fan tinguin millors resultats acadèmics, però sí que els nens que no reben estímuls de tot tipus i, molt important l’afectiu tenen greus problemes. Anem a assegurar-nos que a l’escola reben aquesta estimulació. El programa d’estimulació primerenca de Glenn Doman remarca tres tipus de programes, fàcilment associables a les intel·ligències múltiples de Gardner. Física: kinestèsica i motora. És un programa de desenvolupament bàsic (activitats vestibulars, arrossegament, gateig, escala de braquiació, caminar, córrer) Cognitiva: lectura, escriptura, idiomes, matemàtica, musical, manual i artística, científica i natural (programa de llenguatge, programa de reconeixement enciclopèdic, programa de matemàtiques) Social: Emocions, comportament, transcendència El PDB i el passi de BITS són bàsics en l’estimulació primerenca. Els bits són unitats d’informació basats en una il•lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica. Treballem els bits enciclopèdics, els lectors i els matemàtics. Enciclopèdics Temàtiques diverses: zoologia, músics, pintors, astrologia, art, botànica, anatomia, geografia, matemàtics.... segons els projectes de comprensió que anem preparant o vagin sorgint. Lectors Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica, tema o projecte que s’estigui treballant, grups sil•làbics i vocabulari relacionat amb la presentació de la lletra que s’està treballant i contes. Matemàtics Numeració, geometria, diferents tipus d’operacions, nocions Espacials.

BITS

Els bits són unitats d’informació basats en una il•lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica. Treballem els bits enciclopèdics, els lectors i els matemàtics.

  • Enciclopèdics:     Temàtiques diverses: zoologia, músics, pintors, astrologia, art, botànica, anatomia, geografia, matemàtics.... segons els projectes de comprensió que anem preparant o vagin sorgint.
  • Lectors :     Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica, tema o projecte que s’estigui treballant, grups sil•làbics i vocabulari relacionat amb la presentació de la lletra que s’està treballant i contes.
  • Matemàtics: Numeració, geometria, diferents tipus d’operacions, nocions espaials.

ENTUSIASMAT

Es tracta d’un programa didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples i l’estimulació primerenca, que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Aquest programa treballa els conceptes des d’edats molt primerenques per aprofitar la capacitat d’aprenentatges dels nens i nenes en els seus primers anys de vida.
L’aprenentatge de la matemàtica s’aprèn des de totes les intel·ligències i amb el joc com a eina bàsica d’aprenentatge. El joc afavoreix la motivació i l’ interès de l’alumnat i condueix de manera espontània a l’aprenentatge i la comprensió dels diferents conceptes de càlcul, pensament lògic, raonament, solució de problemes...
En cada sessió es treballa la capacitat d’escolta amb el càlcul mental, jocs manipulatius que permeten adquirir conceptes matemàtics i per acabar amb activitats de metacognició perquè els alumnes reflexionin sobre allò que han après. El programa permet treballar un mateix concepte des de diferents intel•ligències de manera que cada nen, no n’hi ha dos iguals, puguin aprendre a partir de diferents intel•ligències. Actualment, el programa s'està implementant des de P3 fins a 6è de primària i està en procès a l'ESO.

LUDILLETRES


Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes de 3 a 7 anys. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.
Ludilletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i l’aprenentatge cooperatiu. A més, a Ludilletres s’exerciten tres intel•ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura: la intel•ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.
L’objectiu de Ludilletres, d’una banda, l’adquisició de l’habilitat d’escriure i llegir i, d’altra, el foment de l’interès per la literatura. Ludilletres proposa contes motivadors i propers al món dels nens a través de la colla dels Ludi, un grup d’amics molt divertits que guien els alumnes i els submergeixen en històries fantàstiques.
Un dels pilars fonamentals de Ludilletres és el mètode d’estimulació primerenca; un mètode didàctic que afavoreix l’aprenentatge de forma significativa mitjançant els bits. Es tracta d’un mètode que millora l’atenció i la concentració i amb el qual es treballa i es desenvolupa la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca converteix l’aprenentatge de la lectoescriptura en un procés natural, no forçat, viu i apassionant.

ESCACS

La finalitat dels escacs a infantil és desenvolupar el pensament creatiu, treballar els valors i les habilitats socials. La metodologia que utilitza permet treballar els dos hemisferis cerebrals mitjançant el joc i la manipulació i s´afavoreix la interiorització d´unes estratègies de resolución de problemes.