EL NOSTRE MODEL

 Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l'excel·lència

 

 


Ara ja fa quatre anys que ens vam endinsar de ple en aquest nou projecte educatiu basat en la creativitat, la innovació i buscant l’excel·lència. Volem formar alumnes creatius, capaços d’imaginar, inventar i crear; innovadors, disposats al canvi i la innovació, i excel·lents, buscant la millor manera de fer les coses.

Perquè som conscients que vivim en una societat canviant, en trànsit continu, líquida, complexa, amb nous perfils, noves situacions i nous escenaris... que ja tenim aquí i ens hi trobem immersos. I és des de l’escola que hem de donar resposta i hem de preparar als ciutadans del demà per la nova societat que encara no coneixem.

L’educació, tal com l’hem conegut i com continua en molts llocs, ja no serveix per a la nova societat, per això hem de canviar l’escola, el seu entorn i les seves metodologies. El futur està aquí i ara, però encara no sabem tot el que ens depararà. Desconeixem com serà la societat del futur, però hem de ser capaços de formar els nous homes i dones que estiguin preparats per assumir-la i, si cal, transformar-la.


Però en aquesta societat del futur, el més important ha de continuar sent la persona. Hem de ser capaços de crear i formar una nova humanitat d’acord als temps, però sense renunciar a l’essència més profunda. A la nostra escola volem formar el cor i l’intel·lecte dels nostres alumnes. Oberts a la societat i al transcendent. Competents en el sentit ple de la paraula! Per això, pares, professors, alumnes i també la societat en tot el que té de bo i millor hem de ser capaços de formar una autèntica comunitat d’aprenentatge, on tots aprenent de tots i de tothom per saber donar resposta als reptes i necessitats d’aquest naixent segle XXI.

Avui en dia no només ensenya i educa la família i l’escola. Són molts agents que entren en contacte amb els adolescents i joves, i no tots són bons ni interessen, d’aquí la necessitat d’anar a una des de l’escola i la família. Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l’excel·lència. Per portar a terme aquesta transformació educativa és necessari fer el canvi de paradigmes que això comporta: les classes magistrals, els currículums tancats, els dogmatismes dels llibres de text... formen part del passat. A la nostra escola apostem per l’estimulació primerenca, les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), l’aprenentatge basat en problemes (ABP), l’aprenentatge significatiu, la diversificació curricular, el treball cooperatiu, el treball competencial,les rutines i destreses de pensaments, l’e-porfolio...

Avui en dia fem servir els estudis que va desenvolupar Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples per fer treballar els alumnes i els mestres d’una manera innovadora. Perquè no tenim una única intel·ligència, formem als nostres professors en les teories de Gardner per a què siguin guies, acompanyants dels alumnes en el seu procés de descobriment i creixement permanent. Treballant en projectes d’intel·ligències múltiples i de comprensió, estem formant alumnes no només capaços de viure el moment que els toca viure, sinó de saber adaptar-se i transformar el seu entorn, i tot això d’una manera més lúdica, divertida, vivencial, manipulativa i enriquidora. Treballant els projectes de comprensió, desenvolupem les seves capacitats al màxim, per a ser creatius, innovadors i excel·lents. Les transformacions en forma d’innovació que estem aplicant al Centre els últims anys; programes d’estimulació, programa matemàtic amb l’EntusiasMAT i l’OnMat, el programa de lecto-escriptura amb Ludilletres, els escacs a l’aula, la robòtica, els auxiliars de conversa, els projectes transversals i de comprensió, l’Aprenentatge Servei i el Servei Comunitari, l’ABP, els treballs de pensament crític i creatiu... són la nostra aposta de futur per formar alumnes brillants, persones responsables i també cristians autèntics.

Les Escoles del Pare Manyanet som la segona llar dels vostres fills, van ser concebudes en el seu temps per sant Josep Manyanet no només com a laboratoris d’aprenentatge, sinó com a centres d’educació. Per això els valors humans i cristians formen part del nostre ADN educatiu. Els nostres professors han estat i són les persones que lideren aquest projecte. Compromesos i responsables amb el projecte educatiu del Centre, generosos en el seu temps, aporten el millor que tenen i hi són per a què els nostres alumnes, els vostres fills, siguin els homes i dones del demà; transformadors de la seva societat.


 

EL NOSTRE MODEL

 Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l'excel·lència

 

Ara ja fa quatre anys que ens vam endinsar de ple en aquest nou projecte educatiu vessat en la creativitat, la innovació i buscant l’excel·lència.Volem formar alumnes creatius, capaços d’imaginar, inventar i crear; innovadors, disposats al canvi i la innovació, i excel·lents, buscant la millor manera de fer les coses.

Perquè som conscients que vivim en una societat canviant, en trànsit continu, líquida, complexa, amb nous perfils, noves situacions i nous escenaris... que ja tenim aquí i ens hi trobem immersos. I és des de l’escola que hem de donar resposta i hemde preparar als ciutadans del demà per la nova societat que encara no coneixem.

L’educació tal com la hem conegut i com continua enmolts llocs, ja no serveix per a la nova societat, per això hemde canviar l’escola, el seu entorn i les seves metodologies.El futur està aquí i ara, però encara no sabem tot el queens depararà.Desconeixem com serà la societatdel futur, però hem de ser capaços deformar els nous homes i dones que estiguin preparats per assumir-la i, sical, transformar-la.

Però en aquesta societat del futur, elmés important han de continuar sentles persones. Hem de ser capaços creari formar una nova humanitat d’acord alstemps, però sense renunciar a l’essència més profunda. A lanostra escola volem formar el cor i l’intel·lecte dels nostresalumnes. Oberts a la societat i al transcendent. Competents en el sentit ple de la paraula!Per això pares, professors, alumnes i també la societat entot el que té de bo i millor hem de ser capaços de formar una autèntica comunitat d’aprenentatge, on tots aprenentde tots i de tothom per saber donar resposta als reptes inecessitats d’aquest naixent segle XXI.

educa

Avui en dia no només ensenya i educa la família il’escola. Són molts agents que entren en contacte amb elsadolescents i joves, i no tots són bons ni interessen, de aquíla necessitat d’anar a una des de l’escola i la família.Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l’excel·lènciaPer portar a terme aquesta transformació educativa ésnecessari fer el canvi de paradigmes que això comporta: lesclasses magistrals, els currículums tancats, els dogmatismesdels llibres de text,... formen part del passat. A la nostraescola el que es sent avui en dia és: estimulació primerenca,tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC),aprenentatge basat en problemes (ABP), aprenentatgesignificatiu, diversificació curricular, treball cooperatiu,treball competencial, rutines i destreses de pensaments,e-porfolio,...

Avui en dia fem servir el treball que va desenvoluparHoward Gardner en la seva teoria de les intel·ligènciesmúltiples per fer treballar als alumnes i als mestres d’unamanera diferent i novetosa. Perquè no tenim una única intel·ligència i tots podem arribar a desenvolupar-lesformem als nostres professors en les teories de Gardnerperquè siguin guies, acompanyants dels alumnes en el seuprocés de descobriment i creixement permanent.Treballant en projectes d’intel·ligències múltiples i decomprensió, estem formant alumnes no només capaços deviure el moment que els toca viure, sinó de saber adaptarsei transformar el seu entorn, i tot això d’una manera méslúdica, divertida, vivencial, manipulativa i enriquidora.Treballant els projectes de comprensió desenvolupen les sevescapacitats al màxim, per a ser creatius, innovadors i excel·lents.Les transformacions en forma d’innovació que estemaplicant al Centre els últims anys; programes d’estimulació, programa matemàtic amb l’EntusiasMAT, programa delecto-escriptura amb Ludilletres, aprenentatge del violí, elsescacs a l’aula, el nou programa Oxford en llengua anglesa Educació Infantil, l’EntusiasMAT fins a 5è de primària,els escacs a l’aula, la robòtica, els auxiliars de conversa,els projectes transversals i de comprensió, l’APS, l’ABP, elstreballs de pensament crític i creatiu... són la nostra aposta de futur per formar alumnes brillants, persones responsables i també cristians autèntics.

Les Escoles del Pare Manyanet som la segona llar delsvostres fills, van ser concebudes en el seu temps per santJosep Manyanet no només com a laboratoris d’aprenentatge,sinó com a centres d’educació. Per això els valors humans icristians formen part del nostre ADN educatiu.Els nostres professors han estat i són les persones quelideren aquest projecte. Compromesos i responsables amb el projecte educatiu del Centre, generosos en el seutemps, aporten lo millor que tenen i són perquè els nostres alumnes, els vostres fills siguin els homes i dones de demàtransformadors de la seva societat.