PROJECTE APADRINAMENT TIC: UNA EXPERIÈNCIA DE TREBALL INTERCICLES

Justificació

En el curs 2012-2013 es crea una comissió TIC-TAC on hi són presents tres representants de cada etapa educativa del nostre centre. En les reunions de la comissió es tracten diversos temes relacionats amb les noves tecnologies i l’ús que es dóna a cada etapa. Davant els següents fets:

 • Les activitats intercicles que s’ha fet han tingut èxit.
 • Els alumnes de primària estan motivats envers les activitats TIC.
 • Voler iniciar l’ús de les TIC-TAC de manera engrescadora als alumnes de EI5.

S’ha decidit crear un projecte intercicles (alumnes EI5 – alumnes EP6) al que anomenem Apadrinament TIC.

Així doncs, Apadrinament TIC neix de la motivació de crear vincles entre alumnes de diferents etapes, integrar l’aprenentatge cooperatiu dins la programació d'activitats del centre i fomentar el bon ús de les noves tecnologies.

Objectius del projecte

Objectius generals

 • Motivar als alumnes a utilitzar les noves tecnologies.
 • Afavorir la relació entre els alumnes de diferents nivells i etapes.·
 • Prendre consciència per part dels alumnes a aprendre a aprendre a partir de l’ajut dels altres.
 • Crear lligams emocionals i afectius entre les fillols/es i padrins/es.
 • Donar significat a les activitats TIC com a vincle de relació entre les persones.

Objectius específics pels alumnes d’EP6

 • Aprendre i perfeccionar algunes eines informàtiques (Jigsaw, Word, navegació per Internet, editar imatges ...)
 • Arribar a ser capaç de responsabilitzar-se de les tasques de padrins.

Objectius específics pels alumnes d’EI5

 • Iniciar-se en l’ús d’algunes eines informàtiques.

Metodologia

El projecte consisteix a fer que els alumnes de EP6 facin de guia (padrins) en la iniciació a les TIC dels alumnes de EI5, als quals anomenem fillols.

Per organitzar tot aquest procés, els tutors amb l’ajut dels coordinadors TIC-TAC haurien d’organitzar les parelles d’alumnes segons un color, d’aquesta manera fillol i padrí tindrien el mateix color. Les parelles les escullen els tutors prèviament tenint en compte la diversitat de l’alumnat.

Per dur a terme el projecte cal seguir aquests passos:

 • 1. Explicació del projecte a tot el claustre de EI-EP.
 • 2. Explicació del projecte als alumnes afectats.

a. Per presentar l’activitat s’explica el compromís de fillols i padrins envers l’activitat: cada alumne de EP6 cal que es comprometi a ajudar al seu fillol en el procés d’aprenentatge de les TIC-TAC i, el fillol a actuar amb responsabilitat seguint les pautes del seu padrí.

b. Cada alumne ha de tenir un carnet d’apadrinament TIC-TAC on consta els noms de tots dos i el seu color.

Les sessions del projecte es duen a terme a l’aula d’informàtica de EP, els dies que els alumnes de EP6 tenen classe d’informàtica.

Temporalització

La programació del projecte està dividit en 5 sessions d’una hora i estan organitzades per dur a terme durant el segon trimestre.

Continguts

Els continguts que es treballen en aquest projecte són:

· La orientació espaial

· La percepció visual i motriu

· La percepció i la discriminació auditiva

· La lectura i la comprensió de textos

· El control del ratolí

· El creador de trencaclosques “Jigsaw

· L’editor d’imatge i dibuix “Kidpix

· El processador de textos “Word

Competències

Les competències bàsiques que es treballen en aquest projecte són:

· Competència comunicativa lingüística i audiovisual

· Tractament de la informació i competència digital

· Competència d’aprendre a aprendre

· Competència d’autonomia i iniciativa personal

· Competència social i ciutadana

Avaluació

L’avaluació del projecte es farà a través de rúbriques. Es vol que sigui avaluat per totes les parts implicades i per tant hi haurà tres rúbriques. Una destinada als mestres implicats i les altres als alumnes de EI5 i de EP6. L’última sessió del projecte, cada alumne omplirà la seva rúbrica individualment. Els alumnes de EI5 ho faran amb l’ajuda del mestre d’informàtica.